IPM logotyp
Närbild på blomma

Hållbart företagande är att ha en affärsmodell som bygger lönsamhet för framtiden. Genom att öka produktiviteten med mindre resursåtgång, öka försäljningen utan att tumma på socialt ansvar och bygga förtroende hos kunderna genom säker hållbarhetskommunikation kommer ditt företag att fungera bättre – och ditt varumärke kommer öka i värde.

Ett enkelt sätt att definiera hållbarhetsbegreppet i ett företag – de fyra E:na. Ekologisk hållbarhet – Lönsam tillväxt med naturens metoder. Etisk hållbarhet – Ökad produktivitet, mer med mindre. Ekonomisk hållbarhet – Ökad försäljning över tid. Estetisk hållbarhet – Att bygga förtroende och öka bolagets värde genom kommunikation/design

Vill du börja arbeta mer konsekvent med hållbarhet? Eller har du behov av att kommunicera det du redan gör? Vi på IPM Ulricehamn hjälper dig genom resan.

För nybörjare1-3 min läsning


Blogginlägg: Lönsamhet och hållbarhet, går det ihop?

Läs blogginlägget

För nyfikna2-5 min läsning


Guide: 5 tips för hur du kommer igång med ditt hållbarhetsarbete

Ladda ner guide

För intresserade10-15 min läsning


Whitepaper: Grunden till en hållbarhetsredovisning

Ladda ner vårt whitepaper
Hållbarhet eller lönsamhet?

Hållbarhet eller lönsamhet?

Varför välja? Vi är övertygade om att lönsamma affärsmodeller utgår från hållbar utveckling. I en studie som pågått i 18 år konstaterar professor Robert G. Eccles på Harvard University att företag som arbetar med ESG-frågor, alltså ekologisk, social och samhällstillvänd hållbarhet är mer lönsamma på kort sikt, mer värdefulla på lång sikt och har enklare att attrahera kompetent personal än företag som inte har ledningsgrupper där hållbarhet prioriteras.

När Michael Treschow, som i tio år varit styrelseordförande för Unilever, beskriver företagets planer för framtiden är det strategiska målet att bli dubbelt så stora men samtidigt minska klimatpåverkan.

Och vad ligger bakom den exempellösa framgången för Elon Musk och hans Tesla? Dels att Musk förstår hur hållbarhet skapar mervärde – men också hur man ska paketera hållbarhet till en helhet. En Tesla är inte bara en innovativ bil, det är en bil som ger föraren makten över sin egen energiförsörjning.

Transparens skapar förtroende

När du står i begrepp att köpa en bil, ett kylskåp eller en racercykel – hur går du tillväga? Går du in i första bästa affär och litar på att försäljaren ger dig rätt information och bästa pris? Förmodligen inte. Du har googlat, jämfört och skaffat koll på läget – innan köpet.

Precis så gör dina prospektiva kunder. Därför ska du ha en stark digital närvaro, där du tar kontroll över hur ditt varumärke står sig i hållbarhetsfrågorna. Under vilka arbetsförhållanden dina produkter tillverkas, vilka material de är gjorda i och din miljöpåverkan är sådant som omvärlden bedömer din produkt efter.

Och nej, det är inte ditt ansvar att rädda hela världen. Men omvärldens röst är tydlig. På den internationella nivån konstaterar FN att företag har makt och ansvar att påverka och EU skickar direktiv om att europeiska företags miljöprestanda ska kunna jämföras. På den nationella nivån är lagstiftning om hållbarhetsredovisning på gång. Och på den lokala nivån kan vi konstatera att ett tydligt hållbarhetsarbete är ett av de bästa sätten att rekrytera kunnig och engagerad personal.

Enkelt uttryckt: Berätta vad du gör och vad du vill göra på hållbarhetsområdet. Var ärlig och ducka inte för de svåra frågorna. Och utbilda din personal så de kan vara dina bästa ambassadörer.

Lagen om hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning är från och med 2017 obligatoriskt att upprätta för företag som uppfyller minst två av följande kriterier: Mer än 350 miljoner SEK i omsättning, mer än 175 miljoner SEK i balansomslutning, fler än 250 anställda.

Vi tycker att två saker är viktiga att tänka på i detta:

Första och viktigaste steget i en hållbarhetsredovisning är att göra en väsentlighetsanalys i vilken du får kontroll över vilka frågor dina intressenter värderar och var du har påverkan. Det är dessa frågor du ska koncentrera redovisningen kring.

Det andra är att utnyttja hållbarhetsredovisningen i det långsiktiga arbetet och göra redovisningen till en process för förbättring.

Vi är utbildade inom redovisning enligt GRI G4, den ledande metoden för hållbarhetsredovisning. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri rådgivning, så reder vi ut vad som gäller för ditt företag och hur du kan få maximalt värde av redovisningsprocessen.

Illustration paragraf och bok

Hållbarhetstjänster från IPM Ulricehamn

Vill du ha ett förebyggande hållbarhetsarbete eller är det något som redan inträffat som du behöver hjälp med? Vi erbjuder olika tjänster på olika nivåer, där du kan välja den som passar bäst för det du behöver hjälp med.

Illustration kugghjul och förstoringsglas

Analyser – en bra början

En analys passar bra för ett förebyggande arbete. Vill du komma igång med ett hållbarhetsarbete men vet inte vilka strategier eller åtgärder som passar dig? Då kan en analys vara en bra grund.

Väsentlighetsanalys

När du vet att du vill eller behöver arbeta med hållbarhet men inte vet hur du ska komma igång eller fortsätta redan påbörjat arbete så blir en väsentlighetsanalys en bra vägvisare. Här ser vi över vilken slags hållbarhet som är mest relevant för dig att fokusera på. Vi analyserar vad dina kunder, anställda och andra som påverkar samt påverkas av din verksamhet värderar och förväntar sig av dig.

Parallellt gör vi en närstudie av ekologiska, etiska, ekonomiska och estetiska effekter av din verksamhet. Resultatet blir en stadig grund för framtida beslutsfattande i hållbarhetsfrågor.

Riskanalys

Alla verksamheter är förknippade med risker. En förutsättning för att känna sig trygg i sin verksamhet är att ha koll på vilka olika riskscenarion ni skulle kunna ställas inför och hur ni hanterar dem. Vi gör en genomlysning av din verksamhet och förser dig med förberedda handlingsplaner och kommunikationsverktyg.

Under rubriken ”Åtgärder” kan du läsa om hur vi kan hjälpa dig under en pågående kris.

Möjlighetsanalys

Vill du få en snabb översikt över hur du kan förbättra din verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv? Vi ser över dina främsta branschutmaningar och presenterar hur du kan arbeta med ditt varumärke för att det ska ligga i linje med morgondagens krav och förväntningar.

Möjlighetsanalysen ger dig en översikt att använda i styrelserummet eller i ledningsgruppen.

Illustration schackpjäs häst

Strategier – upplägg för ditt hållbarhetsarbete

Hur ska du lägga upp ditt hållbarhetsarbete för att det ska bli lönsamt? Vi erbjuder ett antal strategiska tjänster som kan hjälpa dig i detta.

Hållbarhetsstrategier

Med väsentlighetsanalysen som grund utvecklar vi strategier för hållbarhet, dvs vilka mål som verksamheten ska ha med sitt hållbarhetsarbete och hur dessa ska uppfyllas. Omfattningen av dessa strategier bestäms vid projektstart. Vi tar antingen ett helthetsgrepp på ekologisk, etisk, ekonomisk och estetisk hållbarhet, eller utformar skräddarsydda strategier på enskilda områden.

Policydokument

En policy fungerar som en slags regelsamling som tydliggör hur vi tillämpar våra strategier i verksamheten. I många verksamheter krävs exempelvis miljöpolicy eller etiska policy-dokument för att uppfylla omvärldens eller investerares krav. Vi utformar policys med befintliga analyser som grund – och om så behövs bygger vi en policysamling från grunden.

Uppförandekod

En uppförandekod är en särskild typ av policy. Den reglerar vilka etiska riktlinjer vi har och vad vi ställer för krav på våra leverantörer. För företag som verkar i riskländer är uppförandekoden ett helt nödvändigt verktyg, då det är så vi säkerställer och visar upp att vi arbetar med rena fabriker och bra villkor även där. En uppförandekod kan också upprättas tillsammans med andra företag för större effekt.

Åtgärdslista

Ett effektivt och kommunikativt sätt att utforma en strategi är att göra den i form av en åtgärdslista, tänk ”100 förbättringar på tre år”. En sådan lista blir ett tydligt styrverktyg för organisationen och ett bra sätt att kunna tala om hållbarhet med omvärlden. En stark poäng är att listan gör det möjligt att berätta vad man vill göra, men ännu inte gjort. Med en ödmjuk inställning blir detta ett sätt att bygga dialog om framtiden med dina intressenter. Lätt att kommunicera, lätt att ta till sig.

Illustration checklista

Åtgärder – konkreta lösningar

Här finner du ett antal konkreta åtgärder som vi kan hjälpa till med för att förbättra ditt hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsredovisning

Från och med den 26 oktober 2016 är det obligatoriskt för större företag (över 350 MSEK i omsättning och/eller fler än 250 anställda) att redovisa sina hållbarhetsdata. Vi tycker det bästa sättet att göra hållbarhetsredovisningen på är att använda sig av GRI G4, som är den ledande metoden på området. Genom en GRI-redovisning blir ditt företag jämförbart med de bästa i klassen och du får en kvalitetssäkrad redovisning som håller för granskning och enkelt kan göras kommunikativ.

Internkommunikation

Personalen är hållbarhetsarbetets bästa ambassadörer – därför behöver du inkludera dem i det. Genom att utbilda din personal i hållbarhet bygger du förtroende internt, skapar en positiv bild externt och säkerställer att kunderna möts av samma budskap i alla led. Vi utformar effektiva program för internutbildning och kommunikation och utför själva utbildningar med dokumenterat hög pedagogisk effekt.

Säljstöd

Alltför ofta arbetar företagets hållbarhetsteam isolerat från säljkåren, trots att det för det mesta är dessa som möter kunden. Vi är övertygade om att konkret hållbarhetsinformation kan tillföra extra tyngd i säljprocessen. Men för att kommunikationen ska bli trovärdig måste den vara en naturlig del av budskapet – påklistrade gröna floskler är kontraproduktiva. Vi erbjuder stöttning i hur ni kan inkludera hållbarhet på ett trovärdigt sätt.

Hållbarhetskommunikation

Hållbarhetskommunikation handlar om att visa omvärlden vad man gör. Som kommunikationskonsulter vet vi hur marknadsbudskap ska utformas, förpackas och spridas i ett digitalt kommunikationslandskap. Hållbarhetskommunikation är precis som annan marknadsföring – det man säger ska vara sant, relevant och intressant – och transparent.

Mediastöd

Hållbarhetsfrågor är ofta publikt intressanta och framgångsrika varumärken granskas särskilt intensivt. Att förutse vad denna granskning skulle kunna bestå i är en av hållbarhetskommunikationens främsta uppgifter. En transparent beskrivning som också inkluderar arbetets utmaningar bygger förtroende och bildar grund för att möta också kritiska frågor. Vi bistår dig med att planera mediabearbetning i förväg och även att hantera hastigt uppkomna frågor och granskningar.

Krisstöd

Att lindra effekterna av en kris handlar dels om förberedelse, dels om metodiskt agerande i en utmanande situation. I förberedelsedelen utgår vi från en riskanalys, i vilken krisscenarion identifieras. Med dessa som bakgrund övar vi på åtgärder, från formering av krisgrupp till ansvarsfördelning och intern och extern kommunikation. I en pågående kris bistår vi din organisation med kommunikationsåtgärder och realtidsanalys, som ett 112 för företag.

Fältprojekt

Den internationella ekonomin betyder att tillverkning och handel sker över nationsgränser och att din värdekedja eller delar av den är placerad i utmanande miljöer. Det kan handla om produktion i riskländer, eller om svårtillgängliga kontorsmiljöer. Vi erbjuder åtgärdsprogram i utmanande miljöer, där vi antingen bistår dig på plats eller själva gör översyn, värdering och åtgärder lokalt.

Vad gör jag nu?

Det första och mest grundläggande att göra i ett hållbarhetsarbete är en väsentlighetsanalys. Där går vi tillsammans igenom vad som är mest relevant för er att göra just nu, men kan också inkludera en plan för vad ni vill göra på lång sikt.

Omsätter ditt företag mer än än 350 miljoner SEK och/eller har fler än 250 anställda? Då är det dags att ta tag i att göra en hållbarhetsredovisning. Även här handlar det om att se över vad som är mest relevant för dig att redovisa. Vi är utbildade inom redovisning enligt GRI G4, den ledande metoden för hållbarhetsredovisning, och hjälper dig igenom processen.

Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning och kom igång redan idag.